סימן ריח - ברכות הנעשים על הנסים, ובו ט' סעיפים

הלכות ברכת הנסים
סימן ריח - ברכות הנעשים על הנסים, ובו ט' סעיפים

א.  הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל (א) [*] כגון מעברות הים (ב) ומעברות הירדן (ג) ומעברות נחלי ארנון ואבני אלגביש (ד) של בית חורון (ה) [*] ואבן שבקש עוג לזרוק על ישראל ואבן שישב עליה משה בעת מלחמת עמלק (ו) וחומת יריחו (ז) [*] מברך שעשה נסים לאבותינו [*] במקום הזה. ובין ברכה זו (ח) ובין שאר ברכות הראיה הרי הם כשאר ברכות וכולם (ט) בהזכרת שם ומלכות :

ב.  על נס שנעשה לקצת ישראל כל זמן שלא נעשה לכל ישראל או רובן ואפילו נעשה לקצת שבטים (י) אין מברכין עליו :

ג.  כל אלו הדברים אינם אלא כשרואה אותם (יא) משלשים לשלשים יום (יב) ואז הם (יג) חובה כמו בפעם ראשונה:

ד.  הרואה מקום (יד) שנעשה נס ליחיד אינו מברך (טו) אבל הוא עצמו מברך שעשה לי נס במקום הזה (טז) [*] וכל יוצאי ירכו גם כן מברכין (יז) שעשה נס לאבי במקום הזה:

ה.  מי שנעשו לו נסים הרבה בהגיעו לאחד מכל המקומות שנעשה לו נס צריך להזכיר (יח) כל שאר המקומות (יט) ויכלול כולם בברכה אחת:

ו.  על נס של רבו (כ) צריך לברך כשם שהוא מברך על נס של אביו. הגה: יש אומרים דהוא הדין (כא) אם רואה האדם שנעשה לו הנס מברך עליו (כב) [*] כמו שמברך על המקום שנעשה בו הנס (אבודרהם):

ז.  [*] על נס של אדם מסויים (כג) כיואב בן צרויה וחבריו וכן על נס של אדם (כד) שנתקדש בו שם שמים כגון דניאל וחביריו מברך [*] לפיכך הרואה גוב אריות של דניאל וכבשן האש של חנניה מישאל ועזריה מברך (כה) שעשה נס לצדיקים במקום הזה:

ח.  הרואה (כו) אשתו של לוט (כז) מברך שתים עליה אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם דיין האמת ועל לוט אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם (כח) זוכר הצדיקים :

ט.  יש אומרים שאינו מברך על נס אלא בנס (כט) שהוא יוצא ממנהג העולם אבל נס שהוא מנהג העולם ותולדתו כגון שבאו גנבים בלילה ובא לידי סכנה (ל) וניצול וכיוצא בזה (לא) אינו חייב לברך (לב) [*] ויש חולק וטוב לברך בלא הזכרת שם ומלכות:
Free Web Hosting