סימן רלה - זמן קריאת שמע של ערבית, ובו ד' סעיפים
סימן רלו - ברכות קריאת שמע של ערבית, ובו ד' סעיפים
סימן רלז - סדר תפלת ערבית, ובו סעיף אחד
סימן רלח - לקבוע עתים לתורה בלילה, ובו ב' סעיפים
סימן רלט - דין קריאת שמע על מטתו, ובו ב' סעיפים

הלכות קריאת שמע, ותפלה של ערבית
סימן רלה - זמן קריאת שמע של ערבית, ובו ד' סעיפים

א.  זמן קריאת שמע (א) בלילה משעת יציאת (ב) שלשה כוכבים קטנים ואם הוא יום מעונן (ג) ימתין עד שיצא הספק (ד) מלבו ואם קראה (ה) קודם לכן (ו) חוזר וקורא אותה (ז) בלא ברכות (ח) [*] ואם הצבור מקדימים לקרות קריאת שמע מבעוד יום (ט) יקרא עמהם קריאת שמע (י) וברכותיה ויתפלל עמהם (יא) וכשיגיע זמן קורא (יב) קריאת שמע בלא ברכות . הגה: (יג) [*] ומיהו לא יחזור ויתפלל בלילה אף על פי שהצבור (יד) מקדימים הרבה לפני הלילה אלא אם כן הוא רגיל בשאר פרישות וחסידות (טו) דאז לא מתחזי כיוהרא מה שיחזור ויתפלל (מרדכי ריש ברכות והגהות מיימוני פרק ג' מהלכות תפלה ותרומת הדשן ס"א):

ב.  (טז) אסור ל [*] התחיל (יז) לאכול (יח) חצי שעה (יט) סמוך לזמן קריאת שמע של ערבית ואם (כ) התחיל לאכול אחר שהגיע זמנה (כא) מפסיק וקורא קריאת שמע (כב) בלא ברכותיה וגומר סעודתו ואחר כך קורא אותה בברכותיה ומתפלל. הגה: (כג) אבל אין צריך להפסיק לתפלה הואיל והתחיל לאכול אבל אם לא התחיל לאכול (כד) אף על פי שנטל ידיו צריך להפסיק (ר"ן פרק קמא דשבת). (כה) ואם אין שהות להתפלל מפסיק אף לתפלה (הראב"ד בהגהות פרק ג' מהלכות קריאת שמע):

ג.  לכתחלה צריך לקרות קריאת שמע (כו) מיד בצאת הכוכבים וזמנה (כז) [*] עד חצי הלילה (כח) ואם עבר ואיחר וקרא (כט) עד שלא עלה עמוד השחר יצא ידי חובתו:

ד.  הקורא קריאת שמע של ערבית אחר שעלה עמוד השחר [*] קודם הנץ החמה (פירוש יציאת החמה מענין הנצו הרמונים) (ל) לא יצא ידי חובתו אלא אם כן היה אנוס (לא) כגון שכור או חולה וכיוצא בהן ואנוס שקרא אז (לב) לא יאמר השכיבנו דכיון שעלה עמוד השחר (לג) אינו זמן שכיבה . הגה: אבל שאר הברכות דהיינו שתים שלפני קריאת שמע וברכת אמת ואמונה (לד) עד השכיבנו אומר (טור ומרדכי והגהות מיימוני. ועיין לעיל סימן נ"ח סעיף ה'):
סימן רלו - ברכות קריאת שמע של ערבית, ובו ד' סעיפים

א.  (א) בערב מברך (ב) שתים לפני קריאת שמע (ג) ושתים לאחריה :

ב.  אין לספר (ד) בין גאולה דערבית לתפלה (ה) ואף הנוהגין לומר שמונה עשרה פסוקים ויראו עינינו (ו) אין להפסיק בין יראו עינינו לתפלה ומיהו מה שמכריז שליח ציבור ראש חדש בין קדיש לתפלת ערבית לא הוי הפסק כיון שהוא (ז) צורך התפלה וכן יכול (ח) לומר ברכו להוציא מי שלא שמע ולא הוי הפסק. הגה: (ט) ועיין לעיל סימן ס"ט . ראיתי מדקדקים (י) נהגו לעמוד כשאומרים השמונה עשרה פסוקים של ברוך ה' לעולם וכו' ומנהג יפה הוא כי נתקנו במקום תפלת שמונה עשרה ועל כן ראוי לעמוד בהן כמו בתפלה:

ג.  מצא צבור שקראו קריאת שמע (יא) ורוצים לעמוד בתפלה (יב) יתפלל עמהם ואחר כך יקרא קריאת שמע עם ברכותיה:

ד.  אחר שומר עמו ישראל אומר אמן (יג) אחר ברכת עצמו (יד) ולא יענה אמן אחר ברכת (טו) המלך בכבודו (ועיין לעיל (טז) סימן רט"ו):
סימן רלז - סדר תפלת ערבית, ובו סעיף אחד

א.  (א) אין שליח צבור חוזר התפלה בתפלת ערבית ( (ב) ואין נופלין על פניהם לאחר ערבית):
סימן רלח - לקבוע עתים לתורה בלילה, ובו ב' סעיפים

א.  צריך ליזהר (א) בלימוד הלילה יותר מבשל יום והמבטלו (ב) עונשו מרובה :

ב.  אם יש לו (ג) חק קבוע ללמוד כך וכך ליום והיה טרוד ביום ולא השלימו (ד) ישלימנו בלילה (ה) מיד :
סימן רלט - דין קריאת שמע על מטתו, ובו ב' סעיפים

א.  קורא על מטתו (א) פרשה ראשונה של שמע (ב) ומברך המפיל חבלי שינה על עיני וכו'. הגה: ויקרא קריאת שמע (ג) [*] סמוך למטתו ואין אוכלים ושותים ולא מדברים (ד) אחר קריאת שמע שעל מטתו אלא (ה) יישן מיד שנאמר אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלה (כל בו ורוקח ורבינו ירוחם נתיב ב' חלק ב'). ועיין לעיל סימן ס"ג אי מותר לקרות (ו) כשהוא שוכב ואם קרא קריאת שמע ולא יוכל לישן מיד אז (ז) חוזר וקורא כמה פעמים זה אחר זה עד שישתקע בשינה ושיהיה קריאתו סמוך לשינתו (הגהות מיימוני פרק ז'). (ח) [*] ואין מברכין על קריאת שמע שעל מטתו (הגהות מיימוני פרק ז' ובית יוסף בשם תוספות פרק כל הבשר). (ט) ואומר יושב בסתר עליון. [עד כאן הגה] ואומר ה' מה רבו צרי עד לה' הישועה ואומר ברוך ה' ביום ברוך ה' בלילה ברוך ה' בשכבנו ברוך ה' בקומנו ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך השטן וגו' ה' שומרך וגו' מעתה ועד עולם בידך אפקיד רוחי וגו' יברכך ה' וגו' עד וישם לך שלום ואומר השכיבנו עד סמוך לחתימה:

ב.  כשיפשוט חלוקו לא יהפכנו ממטה למעלה שאם כן נמצא גופו ערום אלא יפשטנו דרך ראשו ויכסה עצמו בסדינו מתחת ויכנס במטתו:
Free Web Hosting