סימן קכח - דיני נשיאת כפים ואיזה דברים הפוסלים בכהן, ובו מ''ה סעיפים
סימן קכט - באיזה תפלות נושאים כפים, ובו ב' סעיפים
סימן קל - רבוש''ע שאומרים בשעת נשיאת כפים, ובו סעיף אחד

הלכות נשיאת כפים
סימן קכח - דיני נשיאת כפים ואיזה דברים הפוסלים בכהן, ובו מ''ה סעיפים

א.  (א) [*] אין נשיאת כפים [*] בפחות מי' והכהנים (ב) מהמנין ( (ג) [*] ואין לזר לישא כפיו (ד) אפילו עם כהנים אחרים) (בפרק ב' דכתובות, [*] דזר עובר בעשה. ותוספות פרק כל כתבי, לא ידע ר"י מה איסור יש (ה) בזר העולה , (ו) ואפשר עם כהנים אחרים שרי, וצריך עיון):

ב.  כל כהן (ז) שאין בו אחד מהדברים המעכבים אם אינו עולה לדוכן אף על פי שביטל מצות עשה אחת הרי זה (ח) כעובר בג' עשה [*] אם היה בבית הכנסת (ט) כשקראו כהנים (י) [*] או אם אמרו לו לעלות או ליטול ידיו:

ג.  אם עלה פעם אחת ביום זה (יא) שוב אינו עובר אפילו אמרו לו עלה:

ד.  (יב) כשהכהנים [*] אינם רוצים לעלות לדוכן אינם צריכים לשהות חוץ מבית הכנסת (יג) אלא בשעה שקורא החזן כהנים אבל כדי שלא יאמרו (יד) שהם פגומים נהגו שלא ליכנס לבית הכנסת עד שיגמרו ברכת כהנים:

ה.  לא יעלו הכהנים לדוכן (טו) במנעלים (טז) אבל בבתי שוקים שרי. ויש מחמירין (יז) אם הם של עור (אגודה פרק הקורא את המגילה), ( (יח) ונהגו להקל בקצת מקומות ):

ו.  (יט) אף על פי שנטלו הכהנים ידיהם שחרית (כ) [*] חוזרים ונוטלים ידיהם (כא) עד הפרק שהוא חבור היד והזרוע (כב) והלוי יוצק מים על ידיהם וקודם לכן יטול הלוי ידיו. (כג) ולא נהגו הלוים ליטול ידיהם תחלה רק סמכו על נטילתן שחרית:

ז.  אם נטל הכהן ידיו שחרית וברך על נטילת ידים (כד) לא יחזור לברך כשנוטל ידיו לנשיאת כפים:

ח.  (כה) כשמתחיל שליח ציבור (כו) רצה כל כהן שבבית הכנסת נעקר ממקומו לעלות לדוכן ואף אם לא יגיע שם (כז) עד שיסיים שליח ציבור רצה שפיר דמי (כח) [*] אבל אם לא עקר רגליו ברצה (כט) [*] שוב לא יעלה :

ט.  כשעוקרים (רש"י ותוספות ור"ן כתבו דלא יאמר אותו (ל) עד עמדו לפני התיבה , וכן כתב הבית יוסף) כהנים רגליהם לעלות לדוכן אומרים יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתהא ברכה זו שצויתנו לברך את עמך ישראל ברכה שלמה ולא יהא בה מכשול ועון מעתה ועד עולם ומאריכים בתפלה זו (לא) עד שיכלה אמן של הודאה מפי הצבור:

י.  עומדים בדוכן פניהם כלפי ההיכל ואחוריהם כלפי העם (לב) ואצבעותיהם כפופים לתוך כפיהם עד ששליח ציבור מסיים מודים ואז (לג) אם הם שנים קורא להם (השליח ציבור) (לד) כהנים . הגה: (לה) ולא יאמר אלהינו ואלהי וכו' ויש אומרים שאומרים אותו בלחש עד מלת כהנים ואז יאמרו בקול רם (טור בשם ר"י ור"מ מרוטנבורג) (לו) וחוזר ואומר עם קדושך כאמור בלחש (וכן נוהגין במדינות אלו). (לז) ומחזירים פניהם כלפי העם (לח) ואם הוא אחד אינו קורא לו אלא הוא מעצמו (לט) מחזיר פניו :

יא.  (מ) כשמחזירין פניהם כלפי העם (מא) מברכין אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבה:

יב.  (מב) מגביהים ידיהם כנגד כתפותיהם ומגביהים (מג) יד ימנית קצת למעלה מהשמאלית ופושטים ידיהם (מד) וחולקים אצבעותיהם (מה) ומכוונים לעשות ה' אוירים בין ב' אצבעות לב' אצבעות אויר אחד ובין אצבע לגודל ובין גודל לגודל (מו) ופורשים כפיהם כדי שיהא תוך כפיהם כנגד הארץ ואחורי ידיהם כנגד השמים:

יג.  (מז) מתחילין הכהנים (מח) לומר יברכך . הגה: ויש אומרים שגם מלת יברכך יקרא אותו שליח ציבור תחלה (טור ור"ן פרק הקורא והגהות מיימוני) וכן נוהגים בכל מדינות אלו. (מט) [*] ואחר כך מקרא אותם שליח ציבור מלה במלה והם עונים אחריו על כל מלה עד שיסיימו פסוק ראשון ואז עונים הצבור אמן וכן אחר פסוק ב' וכן אחר פסוק ג':

יד.  (נ) אין מברכין אלא בלשון הקודש (נא) ובעמידה (נב) ובנשיאת כפים (נג) ובקול רם :

טו.  ואחר כך מתחיל שליח ציבור שים שלום ואז כהנים מחזירים פניהם להיכל (נד) ואומרים רבון העולמים עשינו מה שגזרת עלינו עשה אתה (נה) מה שהבטחתנו השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל. הגה: ויאריכו בתפלה זו עד שיסיים שליח ציבור שים שלום (נו) ושיענו הציבור אמן על שניהם ואם אינם יכולים להאריך כל כך יאמרו אדיר במרום וכו' כדלקמן סימן ק"ל (רש"י פרק אלו נאמרין והגהות מיימוני):

טז.  אין הכהנים רשאים להחזיר פניהם עד שיתחיל שליח ציבור שים שלום ואינם רשאים (נז) לכוף אצבעותיהם עד שיחזירו פניהם ועומדים שם (נח) ואינם רשאים לעקור משם עד שיסיים שליח ציבור שים שלום ויש מי שאומר שצריכין להמתין (נט) עד שיסיימו הצבור (ס) לענות אמן אחר ברכת שים שלום (וכן המנהג):

יז.  כשמחזירין פניהם (סא) בין בתחלה בין בסוף לא יחזירו אלא דרך ימין. הגה: כשיורדין מן הדוכן לא יגעו במנעליהם (סב) המטונפים ואם נוגעים יטלו ידיהם לתפלה שיתפללו אחר כך (אגודה פרק היה קורא):

יח.  אין המקרא שקורא כהנים רשאי (סג) לקרות כהנים עד שיכלה (סד) מפי הצבור אמן שעונים אחר ברכת מודים ואין הכהנים רשאים להתחיל ברכת אשר קדשנו בקדושתו של אהרן עד שיכלה דיבור קריאת כהנים מפי הקורא ואחר שברכו הכהנים אשר קדשנו בקדושתו של אהרן אינם רשאים להתחיל יברכך עד שיכלה (סה) מפי כל הצבור (סו) אמן שעונים אחר ברכת אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וכן אינם רשאים להתחיל בתיבה (סז) עד שתכלה התיבה (סח) מפי המקרא ואין הצבור (סט) עונין אמן עד שתכלה ברכה מפי הכהנים. הגה: ולא יתחילו הכהנים רבון העולמים כו' (ע) עד שיכלה אמן מפי הצבור (בית יוסף):

יט.  אין שליח ציבור רשאי לענות אמן (עא) אחר ברכה של כהנים :

כ.  אם שליח ציבור כהן אם יש שם כהנים אחרים (עב) לא ישא (עג) את כפיו . (ולא יאמרו לו לעלות או ליטול ידיו (עד) אבל אם אמרו לו צריך לעלות דהוא (עה) עובר בעשה אם אינו עולה) (מרדכי פרק הקורא עומד והגהות מיימוני פרק ט"ו דתפלה ואגור). ואפילו אין שם כהן אלא הוא לא ישא את כפיו אלא אם כן (עו) מובטח לו שיחזור לתפלתו בלא טירוף דעת שאם הוא מובטח בכך כיון שאין שם כהן אלא הוא ישא את כפיו כדי שלא תתבטל נשיאות כפים וכיצד יעשה יעקור רגליו (עז) מעט בעבודה ויאמר עד ולך נאה להודות (עח) ויעלה לדוכן (עט) ויברך ברכת כהנים ויקרא לו אחר ומסיים החזן שים שלום ואם המקרא כוון לתפלת שליח ציבור מתחלה ועד סוף (פ) עדיף טפי (פא) שיסיים המקרא שים שלום :

כא.  אין הכהנים רשאים לנגן בברכת כהנים שנים או שלשה נגונים משום דאיכא למיחש (פב) לטירוף הדעת (פג) ואין לנגן (פד) אלא נגון אחד מתחלה ועד סוף:

כב.  משתדלין (פה) [*] שיהא המקרא ישראל וכשהחזן כהן יעמוד ישראל אצלו [*] ויקרא כהנים (פו) ויקרא אותם (פז) והחזן עומד ושותק :

כג.  בשעה שהכהנים מברכים העם לא יביטו ולא יסיחו דעתם אלא יהיו עיניהם כלפי מטה (פח) כמו שעומד בתפלה והעם יכוונו לברכה ויהיו פניהם כנגד פני הכהנים (פט) ולא יסתכלו בהם . הגה: (צ) וגם הכהנים לא יסתכלו בידיהם (צא) על כן נהגו לשלשל הטלית על פניהם (צב) וידיהם חוץ לטלית . ויש מקומות שנהגו שידיהם בפנים מן הטלית שלא יסתכלו העם בהם (בית יוסף):

כד.  (צג) עם שאחורי הכהנים (צד) אינם בכלל ברכה (צה) [*] אבל מלפניהם ובצדיהם [*] אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת ולאחריהם נמי (צו) [*] אם הם אנוסים כגון עם שבשדות שהם טרודים במלאכתן ואינם יכולים לבוא הם בכלל הברכה:

כה.  בית הכנסת שכולה כהנים אם אין שם אלא י' (צז) כולם עולים לדוכן למי מברכין (צח) לאחיהם שבשדות ומי עונה אחריהם אמן (צט) הנשים והטף ואם יש שם (ק) [*] יותר מעשרה היתרים מעשרה יעלו ויברכו (קא) והעשרה עונים אחריהם אמן:

כו.  בשעה שמברכין (קב) אין לומר שום פסוק אלא ישתקו ויכוונו לברכה. הגה: ומכל מקום עכשיו שהכהנים מאריכין הרבה בנגונים נהגו גם כן לומר פסוקים וכמו שנתבאר לעיל סימן נ"ז לענין ברכו אך יותר טוב (קג) שלא לאמרם (דברי עצמו):

כז.  (קד) כהן אינו רשאי להוסיף מדעתו יותר על השלשה פסוקים של ברכת כהנים (קה) [*] ואם הוסיף עובר על בל תוסיף:

כח.  כהן שנשא כפיו ואחר כך הלך לבית הכנסת אחר ומצא צבור שלא הגיעו לברכת כהנים (קו) יכול לישא את כפיו פעם אחרת:

כט.  כהן שלא התפלל עדיין ומצא צבור מתפללין (קז) נושא כפיו ואין התפלה מעכבתו:

ל.  [*] מי שיש לו מום בפניו או בידיו כגון (קח) שהם בוהקניות או עקומות או עקושות (בוהקניות פירוש מין נגע לבן ורש"י פירש לינטלי"ש בלע"ז. עקומות כפופות. עקושות לצדדיהן. והר"ן פירש עקומות שנתעקמה ידו אחרונית, עקושות שאינו יכול לחלק אצבעותיו) לא ישא את כפיו מפני שהעם מסתכלין (קט) בו והוא הדין למי שיש מומין ברגליו במקום שעולים לדוכן בלא (קי) בתי שוקים וכן מי שרירו יורד על זקנו או שעיניו זולפות דמעה [*] וכן סומא באחד מעיניו לא ישא את כפיו (קיא) ואם היה דש בעירו דהיינו שהם רגילים בו ומכירים הכל שיש בו אותו מום ישא כפיו ואפילו הוא סומא בשתי עיניו וכל ששהה בעיר ל' יום מקרי דש בעירו ודוקא בעירו אבל אם (קיב) [*] הולך באקראי לעיר אחרת ושהה שם ל' יום לא ואפילו לא בא לדור שם להיות מבני העיר (קיג) אלא בא להיות שם מלמד או סופר או משרת שנה או חצי שנה חשוב דש בעירו בל' יום:

לא.  (קיד) אם מנהג המקום (קטו) לשלשל הכהנים טלית על פניהם אפילו יש בפניו ובידיו כמה מומין ישא את כפיו. הגה: ודוקא אם היו ידיו בפנים מן הטלית אבל אם הם מבחוץ לא מהני הטלית (קטז) לידיו :

לב.  היו ידיו צבועות אסטיס ופואה (אסטיס ופואה פירוש מיני צבעים) לא ישא את כפיו מפני שהעם (קיז) מסתכלין בהם ואם רוב העיר (קיח) מלאכתן בכך ישא את כפיו וכן אם הוא דש בעירו ישא את כפיו:

לג.  מי (קיט) שאינו יודע לחתוך האותיות כגון שאומר (קכ) לאלפין עייני"ן ולעייני"ן אלפי"ן וכיוצא בזה לא ישא את כפיו:

לד.  קטן (קכא) שלא הביא שתי שערות (קכב) אינו נושא את כפיו בפני עצמו כלל [*] אבל עם כהנים שהם גדולים נושא (קכג) ללמוד ולהתחנך ומי שהביא שתי שערות נושא את כפיו אפילו בפני עצמו (קכד) [*] ומיהו דוקא (קכה) באקראי בעלמא [*] ולא בקביעות עד שיתמלא זקנו שאז יכול לישא כפיו אפילו יחידי בקבע וכל שהגיע לשנים שראוי להתמלאות זקנו אף על פי שלא נתמלא קרינן ביה נתמלא זקנו ( (קכו) ועיין לעיל סימן נ"ג סעיף ח'):

לה.  כהן (קכז) שהרג את הנפש (קכח) [*] אפילו בשוגג לא ישא את כפיו (קכט) [*] אפילו עשה תשובה . הגה: (קל) ויש אומרים דאם עשה תשובה נושא כפיו ויש להקל על בעלי תשובה שלא לנעול דלת בפניהם (קלא) והכי נהוג (דברי עצמו, דלא גרע ממשומד) (טור ורש"י והרבה פוסקים אגור ובית יוסף):

לו.  (קלב) מל תינוק ומת נושא את כפיו ואם העם (קלג) מרננים אחריו שהוא שופך דמים כיון שלא נתברר הדבר ישא את כפיו:

לז.  (קלד) מומר לעבודת אלילים לא ישא את כפיו (קלה) ויש אומרים שאם עשה תשובה (קלו) נושא כפיו (וכן עיקר). [*] ואם נאנס לדברי הכל נושא כפיו:

לח.  שתה (קלז) [*] רביעית יין בבת אחת לא ישא את כפיו שתאו בשני פעמים או שנתן לתוכו (קלח) מעט מים (קלט) מותר ואם שתה יותר מרביעית (קמ) אף על פי שהוא מזוג ואפילו שתאו בכמה פעמים לא ישא את כפיו (קמא) עד שיסיר יינו מעליו:

לט.  לא היו בו (קמב) מהדברים המונעים נשיאת כפים אף על פי (קמג) שאינו מדקדק במצות וכל העם (קמד) מרננים אחריו נושא את כפיו ( (קמה) שאין שאר עבירות (קמו) מונעין נשיאת כפים):

מ.  (קמז) כהן שנשא גרושה לא ישא כפיו ואין נוהגין בו קדושה אפילו לקרות בתורה ראשון ואפילו גירשה או מתה פסול עד שידור הנאה (קמח) על דעת רבים (קמט) מהנשים שהוא אסור בהם :

מא.  (קנ) [*] נטמא למת שאינו משבעה מתי מצוה פסול מן הדוכן וכל מעלות הכהונה עד שישוב (קנא) ויקבל שלא יטמא עוד למתים. (ויש אומרים דמי שיש לו בת שהמירה לעבודת כוכבים (קנב) או שזנתה (קנג) אין מחייבין עוד לקדשו (קנד) כי אביה היא מחללת) (מרדכי פרק נגמר הדין):

מב.  (קנה) החלל (קנו) אינו נושא את כפיו :

מג.  אחר שבעת ימי אבלות נושא כפיו ובתוך שבעת ימי אבלות (קנז) [*] יצא מבית הכנסת בשעה שקורא כהנים. הגה: ויש אומרים דכל זמן האבלות (קנח) אפילו עד י"ב חדש (קנט) על אביו ועל אמו אינו נושא את כפיו (מרדכי סוף פרק הקורא עומד והגהות מיימוני) וכן נוהגין במדינות אלו:

מד.  כהן אף על פי שהוא פנוי נושא את כפיו. הגה: ויש אומרים (קס) דאינו נושא כפיו דהשרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה והמברך יש לו להיות בשמחה (מרדכי פרק הקורא עומד). (קסא) ונהגו שנושא כפיו (קסב) אף על פי שאינו נשוי ומכל מקום הרוצה שלא לישא כפיו אין מוחין בידו רק שלא יהא בבית הכנסת (קסג) בשעה שקורין כהנים או אומרים להם ליטול ידיהם. נהגו (קסד) בכל מדינות אלו שאין נושאים כפים (קסה) אלא ביום טוב משום שאז שרויים (קסו) בשמחת יום טוב וטוב לב הוא יברך מה שאין כן בשאר ימים אפילו בשבתות השנה שטרודים בהרהורים על מחייתם (קסז) ועל ביטול מלאכתם ואפילו ביום טוב אין נושאין כפים אלא בתפלת מוסף שיוצאים אז מבית הכנסת וישמחו בשמחת יום טוב (דברי עצמו). וכל שחרית ומוסף שאין נושאין בו כפים אומר השליח ציבור אלהינו ואלהי אבותינו וכו' כדלעיל סוף סימן קכ"ו ויום הכפורים נושאים בו כפים כמו ביום טוב ויש מקומות שנושאים בו כפים בנעילה ויש מקומות אפילו בשחרית:

מה.  אלו תיבות שהכהנים (קסח) הופכים בהם לדרום ולצפון יברכך וישמרך אליך לך שלום. הגה: ונוהגין (קסט) שמאריכין בניגון אלו תיבות (קע) כי כל אחת מהן הוא סוף ברכה בפני עצמה ואומרים רבון כמו שמפורש בסימן ק"ל (קעא) [*] ובשעה שמאריכין (קעב) בניגון התיבות שבסוף הפסוקים דהיינו וישמרך ויחנך שלום (קעג) והמקרא לא יאמר רבון וכו' (תשובת מהרי"ל סימן קמ"ח). [*] אסור להשתמש בכהן אפילו בזמן הזה (קעד) דהוי כמועל בהקדש (קעה) אם לא מחל על כך (מרדכי בהגהות דגיטין):
סימן קכט - באיזה תפלות נושאים כפים, ובו ב' סעיפים

א.  אין נשיאת כפים (א) אלא בשחרית ומוסף ובנעילה (ב) ביום שיש בו נעילה כמו ביום הכיפורים אבל לא במנחה משום דשכיחא שכרות באותה שעה (ג) שמא יהא הכהן שכור וגזרו במנחה (ד) של תענית (ה) אטו מנחת שאר ימים אבל בתענית (ו) שאין בו נעילה הואיל ותפלת מנחה (ז) סמוך לשקיעת החמה היא דומה לתפלת נעילה ואינה מתחלפת במנחה של שאר ימים הלכך יש בה נשיאת כפים. ( (ח) והמנהג שלנו כבר נתבאר לעיל סימן קכ"ח):

ב.  כהן שעבר ועלה לדוכן ביום הכיפורים במנחה כיון (ט) שהדבר ידוע שאין שם שכרות הרי זה נושא את כפיו ואין מורידין אותו מפני החשד שלא יאמרו פסול הוא ולכך הורידוהו. הגה: ולכן אומרים במנחה ביום כפורים אלהינו ואלהי אבותינו אף על גב דאין ראוי לנשיאת כפים מכל מקום הואיל ואם עלה לא ירד מיקרי (י) קצת ראוי (הגהות מיימוני), וכן נוהגין במדינות אלו אף על פי שיש נוהגין במדינות אלו אף על פי שיש חולקים:
סימן קל - רבוש''ע שאומרים בשעת נשיאת כפים, ובו סעיף אחד

א.  (א) [*] מאן דחזא חלמא (ב) ולא ידע מאי חזא ניקום קמיה כהני בשעה שעולים לדוכן (ג) ונימא הכי רבונו של עולם אני שלך (ד) וחלומותי שלך וכו' ויכוין דליסיים גם (ה) בהדי כהני דעני צבורא אמן (ו) ואי לא לימא הכי אדיר במרום שוכן בגבורה אתה שלום ושמך שלום יהי רצון שתשים עלינו שלום. הגה: (ז) ובמקום שאין עולין (ח) לדוכן (ט) יאמר כל זה בשעה שהשליח צבור אומר (י) שים שלום ויסיים בהדי שליח צבור שיענו הקהל אמן (הר"י פרק הרואה):
Free Web Hosting